Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
  สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
  การบริการประชาชน
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (น [ 12 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและ [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
 
 
ทต.สว่างอารมณ์ รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านไร่ งานจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.ทัพหลวง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในกิจกรรมถวายราชสักการะ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำซึม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกระงับเหตุไฟไหม้หญ้าใกล้เคียงบ้านเรือนชาวบ้าน หมู่ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำรอบ โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก น้ำรอบ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรอบ โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บึงแห้ง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรอบ โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บึงแห้ง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.สว่างอารมณ์ \"ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ\" [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
 

กล้วยไม้ประดิษฐ์

พรมเช็ดเท้า
 
 
 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2562 อำเภอสว่างอารมณ์ [ 5 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 214 
การรายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ (รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด [ 5 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 233 
แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม(ด่วนที่สุด) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญา (ด่วนที่สุด) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"กลยุทธ์การวางผังชุมชน\" Urban Community Strategy (UCS) [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0) [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร (ด่วนที่สุด) [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
 
 

วัดดงแขวน
 
   
 

 
สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 205  ตอบ 1  
ช่วยตอบหน่อยค่ะ เทศบาลห้ามทิ้งขยะ? (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 2950  ตอบ 1  
 
ทต.เมืองการุ้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ (24 มี.ค. 2562)    อ่าน 676  ตอบ 4
อบต.ดอนขวาง แจ้งร้งเรียนเรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ 3 ขุ่นมากค่ะ ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ (22 มี.ค. 2562)    อ่าน 1781  ตอบ 16
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) จพง.ธุรการ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษาชำนาญการหาที่โอนย้ายในจังหวัดอุทัยธานี (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 214  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 155  ตอบ 0
อบต.หนองฉาง รับโอนช่างโยธา (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม อยากให้อบต.ออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องการเผาขยะ เผาถ่าน (3 ก.พ. 2562)    อ่าน 114  ตอบ 1
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 67  ตอบ 0
อบต.ทุ่งนางาม เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายพนรักงานส่วนตำบล สาบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 233  ตอบ 0
   
       
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2553
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player