หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
 
 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาสที่1) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
 
ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง (ด่วนที่สุด) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 66 
 
ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาวิชการ ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 68 
 
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 891
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player