Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/62 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 32 
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 24 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 31 
 
การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม \"มลพิษ\" [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 36 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 33 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานแตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 44 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 858
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player